Aktuality

Aktuality

Titulní strana » Aktuality

1   -   - 2 127 2

Datum: 01.03.2021 Aktuality

Nový nouzový stav od 27.2.2021

Nouzový stav vyhlášen vládou ČR 14. února 2021 od 15. února 2021, od 00:00 hod. skončil 26. února 2021 v 24:00 hod. podle čl. 6, odst. 3, zákona 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, rozhodnutím Poslanecké sněmovny o jeho zrušení před uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen. 
Všechna usnesení vlády o přijetí krizových opatření v návaznosti na tento nouzový stav pozbývají platnosti
Nadále platí mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví vyhlášená podle zákona o ochraně veřejného zdraví.   

Nový nouzový stav: 
V příloze naleznete sbírku zákonů č. 39/2021 z 26. 2. 2021, kde je uvedeno UV ČR k vyhlášení nouzového stavu a dalších 18 UV ČR (krizová opatření UV ČR), dále dvě MO MZDR.   
Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID19: 
Dále v příloze naleznete sbírku zákonů č. 38/2021 z 26. 2. 2021, kde je mimo jiné uveden zákon č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID19 a o změně některých souvisejících zákonů.   
UV č. 196 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 96/2021 Sb.  Vláda ČR v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, vyhlašuje pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR NOUZOVÝ STAV na dobu od 00:00 hodin dne 27. února 2021 na dobu 30 dnů  
UV č. 197 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 97/2021 Sb. (od 27. 2. do 28. 2.)  KO o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s výjimkami. Jedná se o prodloužení KO, které platilo dosud.   
UV č. 198 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 98/2021 Sb. (od 27. 2. do 28. 2.)  KO o omezení volného pohybu osob s výjimkami.  Jedná se o prodloužení KO, které platilo dosud.    UV č. 199 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 99/2021 Sb. (od 27. 2. do 28. 3.)  KO o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů.  Jedná se o prodloužení KO, které platilo dosud.   
UV č. 200 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 100/2021 Sb. (od 27. 2. do 21. 3.)  KO o omezení provozu škol a školských zařízení s výjimkami.  Zrušena výjimka pro žáky v oboru vzdělávání Praktická škola jednoletá a dvouletá, dále komplet pro základní školy.  Zakázán provoz mateřských škol s výjimkou mateřských škol při zdravotnickém zařízení.  Zrušena výjimka u provozu školních klubu a družin.   
UV č. 201 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 101/2021 Sb. (od 27. 2. do 28. 3.)  KO o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb s výjimkami.   
UV č. 202 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 102/2021 Sb. (od 27. 2. do 28. 3.)  KO o vycházkách v zařízeních sociálních služeb, stanovení podmínek.   
UV č. 203 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 103/2021 Sb. (od 27. 2. do 28. 3.)  KO o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.  UV č. 204 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 104/2021 Sb. (od 27. 2. do 28. 2.)  KO o omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov s výjimkami.   
UV č. 205 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 105/2021 Sb. (od 27. 2. do 28. 3.)  KO k zajištění kritické infrastruktury.   
UV č. 206 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 106/2021 Sb. (od 27. 2. do 28. 3.)  KO o pracovně lékařských prohlídkách včetně čestného prohlášení.   
UV č. 207 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 107/2021 Sb. (od 27. 2. do 28. 3.)  KO o provozu krematorií.   
UV č. 208 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 108/2021 Sb. (od 27. 2. do 28. 3.)  KO o zajištění plynulosti poskytování sociálních dávek.   
UV č. 209 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 109/2021 Sb. (od 27. 2. po dobu trvání NS)  KO o provozu datových schránek zdarma.   
UV č. 210 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 110/2021 Sb. (od 27. 2. do 28. 3.)  KO o zaměstnávání pro cizince pobývající v ČR.   
UV č. 211 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 111/2021 Sb. (od 27. 2. do 28. 3.)  Toto UV není krizovým opatřením.  Týká se zabezpečení a organizace poskytování sociálních služeb po dobu trvání NS.   
UV č. 212 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 112/2021 Sb. (od 27. 2. do 21. 3.)  KO o zajištění nezbytné péče o děti ve věku 2-10 let zaměstnanců jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci zaměstnavatelů určených UV.  Jedná se o děti, jejichž zákonní zástupci jsou:  - zaměstnanci bezpečnostních sborů,  - zaměstnanci obecní policie,  - zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,  - zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,  - zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  - sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108//2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  - sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,  - zaměstnanci Úřadu práce České republiky,  - zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,  - zaměstnanci Finanční správy České republiky,  - příslušníky ozbrojených sil,  - zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,  - pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,  - zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,  - zaměstnanci zařízení školního stravování,  - zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,  – zaměstnanci České pošty, s. p.,  Hejtmani mají pravomoc stanovit podle místních potřeb svým nařízením další okruhy zaměstnanců.   
UV č. 216 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 113/2021 Sb. (od 1. 3. do 21. 3.)  KO o omezení volného pohybu osob s výjimkami.  Jedná se o omezení pohybu osob mimo okresy.  Formuláře ke stažení pro pohyb mimo okresy možno stáhnout zde:  https://www.mvcr.cz/clanek/pohyb-mezi-okresy.aspx nebo níže jsou připravené k tisku.  
UV č. 217 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 114/2021 Sb. (od 1. 3. do 21. 3.)  KO o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s výjimkami. 
Upravena výjimka pro provozovny:  - prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz dopravních prostředků na pozemních komunikacích. 
Zrušeny výjimky pro provozovny: 
- prodejen malých domácích zvířat, 
- prádelen a čistíren, 
- provozoven servisu a oprav silničních vozidel, 
- prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím, 
- provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě,  geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví, 
- prodejen textilního materiálu a textilní galanterie, 
- provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 
- zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost, 
- provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost, 
- provozoven zabývajících se zpracováním kamene (např. výroba pomníků, náhrobních kamenů a jejich instalace), 
- provozoven (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnce, květinové výzdoby na hroby,  pietní svíčky apod., 
- provozoven poskytujících službu úpravy a stříhání psů a koček, 
- prodejen zbraní a střeliva, 
- papírnictví, 
- prodejen dětského oblečení a dětské obuvi, 
- provozoven péče o dítě do tří let věku v denním režimu. 
Nově vláda zakazuje:  - poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, s výjimkou dětské skupiny při zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb, nebo dětské skupiny poskytující službu péče o dítě převážně pro děti zaměstnanců těchto zařízení. 
Nově vláda omezuje:  - provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat výlučně lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.   
MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN z 26. 2. (od 1. 3.)  Týká se nošení OOP (FFP2/KN95) s výjimkami.  1. FFP2/KN 95 nebo zdravotnická obličejová maska, rozšířeno o:  - na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce.  2.
v ustanovení, kde platilo FFP2/KN 95 nebo dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky zrušeno dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky a platí pouze FFP2/KN 95.  Dále uložena povinnost všem zaměstnavatelům vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest, uvedenými v bodech 1 a 2, v dostatečném počtu na každou pracovní směnu; toto neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele) 
Tímto MO zrušeno od 1. 3. MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN z 22. 2.   
MO MZ, č. j. MZDR 40555/2020-3/MIN/KAN z 26. 2. (od 1. 3.)  Týká se karantény a izolace, změna ukončení karantény a izolace z 10 na 14 dnů. 
Tímto MO zrušeno od 1. 3. MO MZ, č. j. MZDR 40555/2020-2/MIN/KAN z 22. 2.   


Datum: 18.01.2021 Aktuality

Výpomoc seniorům s registrací na očkování proti nemoci COVID-19

Dne 15.1.2021 byla spuštěna registrace ohrožené skupiny lidí ve věku nad 80 let na očkování proti nemoci COVID-19.
Bližší informace k očkování naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví na tomto odkaze.
Pokud žijete sami a nemáte nikoho z příbuzných či známých, kdo by Vám pomohl s registrací na očkování, můžete se obrátit na Obecní úřad v Martiněvsi a my Vám s registrací pomůžeme. V případě dotazů volejte na číslo 416 866 044 nebo 733 196 232.

Očkování 1 Očkování 2

Datum: 13.01.2021 Aktuality

Pracovní příležitost ve firmě Rotor Clip s.r.o., Budyně nad Ohří

Firma Rotor Clip s.r.o., Budyně nad Ohří, přijme do pracovního poměru:  

- seřizovače do výroby, vyučen v oboru obráběč kovů, mechanik pro stroje a zařízení, nebo zámečník, směnný provoz  

- operátora CNC soustruhu, vyučen v oboru obráběč kovů, směnný provoz  

- strojírenské dělnice do výroby, vyučeny nebo základní vzdělání    

Nástup od února 2021.  

Informace přímo v závodě nebo na telefonu 416 863 168.


Datum: 05.01.2021 Aktuality

Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová sbírka 2021 Tříkrálová sbírka 2021 - BUDE ON-LINE!

Do průběhu sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření.  
Po dobu trvání pátého stupně PES kolednické skupinky do ulic nevyrazí. Koleda ale zrušena není!  

Koledníci hledají způsob, jak přinést do domácností po celé České republice požehnání a neohrozit přitom zdraví lidí,
kteří do sbírky – mnohdy již pravidelně – přispívají. 

Poděkování za darované finanční částky v obchodě paní Tydlitátové v Martiněvsi a dalších obcích a dále seznam vybraných částek naleznete v příloze.

DO ON-LINE KASIČKY BUDETE MOCI PŘISPĚT AŽ DO 30 DUBNA 2021

„Osobní setkávání je samozřejmě jedním z pilířů sbírky a jen velmi neradi o něj přicházíme.
Zpřísněná opatření nám však neumožní koledování ve skupinkách v ulicích uskutečnit,“
říká hlavní koordinátorka Gabriela Víšová. „Nechceme však ochudit dárce o zážitek z koledy
ani o požehnání, které koledníci do domů přinášejí. Víme, že řada lidí se na koledu těší.
Snažíme se proto využít všech možností, které nám nabízí online prostor,“ dodává Gabriela Víšová.
Sbírka je připravena ve virtuální podobě na stránkách www.trikralovasbirka.cz, kde všem lidem dobré
vůle zazpívají dětští koledníci a odtud je také možné do sbírky přispět prostřednictvím online pokladničky.    

Jak funguje online kasička?  

Přispět můžete přímo té organizaci, která u vás každoročně koleduje.
Stačí zadat název vašeho města, obce nebo vaše PSČ. Systém vám začne našeptávat nejbližší koledující organizace.  
Pro přispění Charitě Roudnice nad Labem stačí uvést „Roudnice nad Labem“ nebo zadat  "PSČ - 413 01".    

Pokud necháte pole prázdné nebo nevyberete z našeptávání konkrétní organizaci, váš příspěvek se rozdělí mezi všechny Charity v celé České republice.    

Již předem děkujeme za vaši štědrost!


Jízdní řády platné od 13.12.2020


Rozsvícení vánočního stromu v Martiněvsi

Strom 2020 Vážení a milí spoluobčané, v neděli 29. listopadu v 17 hodin se rozsvítil vánoční stromeček na návsi v Martiněvsi. 
S ohledem na stávající epidemiologickou situaci se tak stalo bohužel bez účasti veřejnosti. 
Rozsvícený strom, který letos obci darovala paní Zajícová z Charvatec, nám zahájil adventní čas. 
Rád bych všem popřál, pokud možno příjemný advent, klidné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v novém roce 2021. Ať je ten nový rok lepší, než ten letošní! 
Váš starosta Luboš Tydlitát


Katalog sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice n.L. platný od roku 2020

Datum: 24.04.2020 Aktuality

Katalog sociálních služeb v regionu Roudnice n.L. pdf


Datum: 03.04.2020 Aktuality

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem.

Jak nakládat s domovním odpadem Seznamte se s minimem zodpovědného přístupu k odpadům v době nouzového stavu v ČR.


1   -   - 2 127 2

416 866 044, 733 196 232

Obec Martiněves - okres Litoměřice